Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Svátek Povýšení sv. kříže
Texty a úvahy
Petr Borský
13.09.2008 22:47:57

PRVNÍ ČTENÍ
Nm 21, 4b - 9

Každý uštknutý, když se na měděného hada podívá, zůstane na živu.

Čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy.
Hebreové táhli směrem k Rákosovému moři a lid už omr-zelo být stále na cestě.Lidé mluvili proti Bohu i Mojžíšovi: "Proč jste nás vyved-li z Egypta? abychom umřeli tady na poušti. Není chléb ani voda. Už máme dost té hladové stravy."
Hospodin poslal proto na lid jedovaté hady, jejichž uštknutí způsobilo smrt mnoha lidí z Izraele. Lidé přišli k Mojžíšovi a řekli: "Hřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě; modli se k Hospodinu, aby od nás odstranil hady." A Mojžíš se modlil za lid.
Hospodin řekl Mojžíšovi: "Udělej si hada a vztyč ho na kůl; každý uštknutý, když se na něj podívá, zůstane na živu." Mojžíš zhotovil měděného hada, vztyčil ho na kůl, a když had někoho uštkl a ten pohlédl na měděného hada, zůstal na živu.

Mezizpěv
Žl 78 (77), 1 - 2. 34 - 35. 36 - 37. 38 Odp.: srv. 7c

Odp.: Nezapomínejte na Boží skutky!

Slyš, můj lide, mé naučení, nastav uši slovům mých úst!
Otevřu k průpovědi svá ústa, vyložím tajemné události z pradávných dob.

Když Hospodin hubil Izraele, hledali ho, obraceli se a sháněli se po, Bohu.
Vzpomínali si, že Bůh je jim skálou, že Nejvyšší, Bůh, je jim zachráncem.

Lísali se k němu ústy, ale svým jazykem mu lhali,
neboť jejich srdce nebylo k němu upřímné a nebyli věrni jeho smlouvě.

On však milostivě odpouštěl vinu a nehubil je,
často potlačoval svůj hněv a nedal zcela vzplát své nevoli.

DRUHÉ ČTENÍ
Flp 2, 6 - 11

Ponížil se, proto ho také Bůh povýšil.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům.
Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad kaž-dé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán.

EVANGELIUM
Jan 3, 13 - 17

Syn člověka musí být vyvýšen.

Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl Nikodémovi: "Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe, totiž Syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný.
Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět od-soudil, ale aby svět byl skrze něho spasen."

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“